กำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อให้การศึกษาแก่สาธารณชน การแสดงถึงนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางอารยธรรม ทิศทางการพัฒนาของโลกในอนาคตและประโยชน์ที่มีต่อมวลมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศในระดับโลกและยกระดับของการพัฒนาประเทศ

นมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo) ครั้งแรกจัดขึ้นที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2394 (ค.ศ. 1851) เป็นงานสำคัญระดับโลก จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยมีระยะเวลาการจัดงาน ไม่เกิน 6 เดือน และมีการจัดต่อเนื่องหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิกภายใต้สำนักงาน มหกรรมโลก (Bureau International des Expositions)

ประเภทของงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป

  • International Registered Exhibition จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยมีระยะเวลาการจัดงานไม่เกิน 6 เดือน และไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดของพื้นที่จัดงาน
  • International Recognised Exhibition จัดขึ้นระหว่างงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2 งาน โดยมีระยะเวลาจัดงานไม่เกิน 3 เดือน กำหนดพื้นที่จัดงาน ต้องไม่เกิน 250,000 ตารางเมตร
  • International Horticultural Exhibition จัดขึ้นระหว่างงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo) และเว้นช่วงจากงาน International Horticultural Exhibition ครั้งที่แล้วอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ งานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป ในสมัยก่อนมีการใช้ชื่อเรียก อย่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันอาทิ Universal Exhibition, International Exhibition, International Exposition, Exposition Universal เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ชื่อที่เรารู้จักกันดี นั่นคือ World Expo