ประเทศไทย ศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ประเทศไทย” ตั้งอยู่ ณ ใจกลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนคาบสมุทร อินโดจีน มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเชื่อมโยงธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนเอาไว้ด้วยกัน

ไทย 3 ฤดู

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 29 องศาเซลเซียส โดยภาพรวมแล้ว ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ

  • ฤดูร้อน
  • ฤดูฝน
  • ฤดูหนาว

ภาษาไทย
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ

ทำได้หลากหลายวิธี ทั้งเครื่องบิน รถไฟ รถบัส หรือรถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และงบประมาณ

สนามบินภายในประเทศ
ปัจจุบันมีสายการบินจากทั่วโลกแวะลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ประเทศไทยมีท่าอากาศยานรองรับเที่ยวบินต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น

  • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
  • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย
  • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
  • ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
  • ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

แหล่งพลังงานไทย

ประเทศไทยมีการส่งเสริม และพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความหลากหลาย และความมั่นคงของแหล่งพลังงาน โดยประเทศไทยมีแหล่งพลังงานทดแทน คือ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล ทั้งยังตั้งเป้าให้พลังงานทดแทนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ของแหล่งพลังงานในประเทศภายในปี 2564

นโยบายพลังงานที่อยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายพลังงาน (ข้อ 3.5 หน้า 24-25)

ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตรสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน

โดยแสวงหา และพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน กำกับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมศาสตร์และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ำมันให้เป็นกองทุนสำหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชยราคานั้นจะดำเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก

โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตสำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิตภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน

สินค้าฮาลาลไทย มาตรฐานระดับโลก

กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมสินค้าฮาลาลในทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสำคัญสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและตลาดโลก ประกอบกับการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันที่ตรวจ/รับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักศาสนา และยังใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบ ส่งผลให้สินค้าฮาลาลเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย และได้รับการยอมรับอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐาน

เที่ยวเมืองไทย เที่ยวได้ทุกภาค

ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและอีกมากมาย กิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองไทยยังมีให้เลือกหลากหลายทาง ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และใต้น้ำ ที่สร้างความสนุกและน่าประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ทุกฤดู ทุกภูมิภาค ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้

การลงทุนด้านพลังงานทดแทนในไทย

“พลังงานชีวภาพ” (Bioenergy) นับได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทย พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ยังรวมอยู่ในมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in Tariff) ของรัฐบาลไทยและจากประสบการณ์กว่า 10 ปีในภาคธุรกิจพลังงานชีวภาพ ภาครัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และตั้งเป้าให้ Feed-in Tariff เป็นการลดความเสี่ยงด้านการลงทุนจากความผันผวนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี 2560 ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”

egat การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

ในปี 2558 งานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าดำเนินงานได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,208.5 พันตัน ลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 352.3 เมกะวัตต์ (ม.ค.–ธ.ค. 58) ถือเป็นการช่วยรักษาสมดุลด้านพลังงานของประเทศ สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2535 ได้อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงจาก
http://thai.tourismthailand.org, http://energy.go.th/2015/government-energy-policy/